پیدا

اخبار پایه

درخواست حذف اطلاعات

????محمدرضا ت دبیر کل فدراسیون، شکوری معاون دبیر کل و نیما نکیسا مدیر توسعه فوتبال پایه در ورزشگاه پنج آذر محل تمرین تیم آکادمی باشگاه مقاومت تهران حضور یافتند. @weely.taajrish محمدرضا ت دبیر کل فدراسیون، شکوری معاون دبیر کل و نیما نکیسا مدیر توسعه فوتبال پایه در ورزشگاه پنج آذر محل تمرین تیم آکادمی باشگاه مقاومت تهران حضور یافتند.